top of page

תנאי שימוש באתר

עם כניסתך לאתר עליך להבין שכניסתך לאתר החברה דה ספיריטס קיורייטור בע"מ (להלן: "החברה") בכתובת: www.thespiritscurator.com (להלן: "האתר"), והשימוש בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש") ולחוקי מדינת ישראל כפי שהם חלים, הכל בהתאם להקשר הדברים. 

בכניסתך וגלישתך באתר אתה מאשר ומסכים ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות מכל מין וסוג, לתנאי השימוש ומכיר בכך שכל הסכם אחר ככל שנכרת בעל פה, בכתב, במפורש או במשתמע, בינך לבין דה ספיריטס קיורייטור בע"מ, בכל הנוגע לאתר, אינו תקף ככל שתהיה סתירה בינו לבין תנאי השימוש. 


בכניסתך וגלישתך באתר, אתה מאשר ומתחייב כי שימושך בכל חומר, תוכן, טקסט, תמונה, וכל חומר אחר מכל מין וסוג המופיע באתר, אסור לחלוטין אלא בכפוף לתנאי השימוש.

 
שימוש באתר מהווה את הסכמתך לאמור בתנאי השימוש ובתנאי מדיניות הפרטיות שבאתר שבלינק: https://www.thespiritscurator.com/privacy (להלן: "מדיניות הפרטיות") וכן כי קראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר בעיון ובקפידה, הבנת אותם ואתה מסכים כי יחולו עלייך ללא יוצא מן הכלל. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליך להימנע מביצוע כל שימוש באתר.


תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם וכיוצ"ב).


כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.


תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.


תנאי השימוש באתר

 

א. המידע באתר

1. האתר הינו אתר תדמית של חברת דה ספיריטס קיורייטור בע"מ, ואינו אתר סחר לא מתבצעות בו פעולות מסחר או מכירה מכל מין וסוג. אין לראות באתר, בחומרים או בתכנים המופיעים בו משום שיווק, פרסום, מכירה, הזמנה להתקשר בעסקה או כל פעולה מסחרית אחרת מכל מין וסוג לרבות כהגדרתה על פי כל דין. 

2. באתר מוצג מידע ותמונות של משקאות משכרים. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה בגיר מעל גיל 18, ואישורך כאמור מהווה תנאי לכניסתך לאתר. 

3. האתר מכיל מידע כללי אודות החברה, המייסדים, תחום פעילותה והמוצרים השונים המיובאים על ידה, לרבות שיתופי פעולה בהם דה ספיריטס קיורייטור בע"מ לוקחת חלק (להלן: "המידע").

4. המידע באתר הינו על בסיס "AS-IS" והוא מוצג למטרות מידע בלבד. 

5. למרות שדה ספיריטס קיורייטור בע"מ פועלת באמצעות מאמצים סבירים לכלול מידע רלוונטי, מדויק, נכון ועדכני באתר, היא אינה מתחייבת בשום פנים ואופן לדיוקו של המידע, והיא אינה מאשרת להסתמך עליו לכל מטרה כלשהו. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל ו/או הפרה כלפי צד שלישי הנובעת ו/או קשורה ו/או עולה מתוכנו של האתר או החומרים והמידע הכלולים בו. 

6.    בכניסתך ושימושך ובגלישה באתר, הנך מצהיר ומאשר כי השימוש באתר הנם על אחריותך הבלעדית. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ו/או כל צד אחר (טכני, מהותי, נלווה או כל צד אחר כלשהו), המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל החומרים, התכנים, הכתובים, הפלטפורמה הטכנית וכל רכיב כלשהו באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או כל גורם אחר כלשהו.

7.    דה ספיריטס קיורייטור בע"מ מתפעלת אתר זה כאתר תדמית של החברה וכשירות לקהילת האינטרנט ולנוחות הציבור. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ופעילותה על פי כל דין. 

8.    אין להתייחס למפורסם באתר כעידוד או הזמנה לצריכת המוצרים המוזכרים באתר החברה ו/או משקאות משכרים בכלל מכל מין וסוג. 

ב.    קניין רוחני וזכויות יוצרים

9. יובהר, כי מלא התכנים, התמונות, הטקסטים, המידע וכל תוכן אחר שניתן לראות באתר מעוגנים ומוגנים  בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות מכוח חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים"). מובהר בזאת, כי אין לעשות בכל חומר או תוכן המופיע באתר מכל מין וסוג כל שימוש ללא הרשאה כתובה ומפורשת  מראש שניתנה על ידי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ, זאת פרט לשימוש לפי תנאי השימוש או ככל שמופיע היתר מפורש כאמור בטקסט באתר. 

10. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימושך בתוכן או חומר מכל מין וסוג המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו, ולרבות חשיפתך לתביעה על ידי כל צד שלישי. 

11. אין לראות בחומר, טקסט, תמונה או תוכן מכל מין וסוג המוצג או מופיע באתר כדבר המעניק בעקיפין, מישרין, בהיקש, השתק או בכל צורה אחרת, הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לדה ספיריטס קיורייטור בע"מ או לצד שלישי כלשהו (לרבות אך לא רק: לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

12. מובהר ומוצהר כי אתה רשאי להוריד (Download) את החומר המוצג באתר למחשבך האישי אך ורק בכפוף לשימוש מותר כקבוע בחוק זכויות יוצרים ולמטרות שאינן מסחריות וככל שהדבר נעשה אך ורק לשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר או כמצוין באתר. 

13. יובהר כי אסור בתכלית האיסור אלייך או על כל מי מטעמך לפרסם, להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר לשלוח בדואר ו/או לערוך יצירה נגזרת כמשמעותה בחוק זכויות יוצרים ו/או להציג מצג בפני כל צד שלישי כאילו יש לך זכויות קנייניות או מוסריות בו כמשמעותן בחוק זכויות יוצרים ו/או להשתמש בתוכן ו/או החומר מכל מין וסוג המופיע באתר. זאת, לרבות בתוכן, המלל, הדמויות והאודיו והווידיאו למטרות אישיות ו/או  ציבוריות ו/או מסחריות.

14. יובהר כי גם במסגרת "שימוש מותר" כהגדרתו על פי כל דין לרבות הגדרתו בחוק זכויות יוצרים בחומרים ו/או בתכנים מכל מין וסוג המופיעים באתר, הנך נדרש לשמור על הזכות המוסרית בחומרים ו/או בתכנים במלואה ככל שהיא קיימת, וכמשמעותה בחוק זכויות יוצרים.

15. זכויות היוצרים של אנשים או מקומות באתר הנם בבעלותה של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או צד שלישי כלשהו. שימוש בטקסטים ו/או חומרים ו/או בתכנים ו/או תמונות אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור לחלוטין, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת מטעם דה ספיריטס קיורייטור בע"מ לעשות כן במסגרת תנאי שימוש אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או בתכנים ו/או בטקסטים מכל מין וסוג המופיעים באתר, עלול להוות הפרת חוקים , לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים, תקנות, צווים או הוראות סטטוטוריות מחייבות אחרות, ככל שהן רלוונטיות בהתאם להקשר והדבק הדברים. 

16. לידיעתך, דה ספיריטס קיורייטור בע"מ מבהירה בזאת באופן חד משמעי כי היא תפעל בהתאם להוראות כל דין ובכל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה מכל מין וסוג (לרבות זכויות קנייניות ומוסדיות שלה ושל מי מטעמה או צדדים שלישיים ככל שתידרש על פי הקשר העניין), לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.  

17. מובהר בזאת, כי סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובין אם לאו נרשמו בכל מרשם (להלן: "סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ו/או בעל זכות אחר, ובהיותם כך הם מוגנים. כל שימוש שלא אושר באופן מפורש ובכתב על ידי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או באמצעות הרשאה מפורשת ובכתב באתר, אסור בתכלית. ככל שקיים על  אף האמור אישור לשימוש מצומצם בסימני המסחר,  אין לראות באישור כאמור משום הענקת זכות כלשהי לרבות רישיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מפורש מראש ובכתב דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או מבעל הזכויות באתר.

ג. העדר אחריות לדפים ואתרים מקושרים או לפרסומים באתר

18. מובהר כי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר, מכל מין וסוג. התחברותך או גלישתך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית. 

19. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ כמו כן לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות, טקסטים, דפי תוכן, קוד, נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב.

20. בכניסתך לאתר, אתה מאשר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר כי כל תקשורת או כל חומר שאתה מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת (לרבות אך לא רק: נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו') יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלותך כגולש. בכל דבר שאתה מעביר או שולח בדואר אלקטרוני, ניתן יהיה לעשות שימוש ע"י דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ו/או ע"י חברות הקשורות אליה לכל מטרה (לרבות אך לא רק: שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור), ובכפוף להוראות כל דין. בנוסף לכך, דה ספיריטס קיורייטור בע"מ רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע, טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא מכל מין וסוג ובהתאם לשיקול דעתה. 

21. למרות דה ספיריטס קיורייטור בע"מ, רשאית לפקח ולעקוב אחר צ'אטים, פרסומים, הודעות וכדומה המועלים לאתר על ידי גורמים שלישיים (להלן: "פרסומים"), מובהר בזאת כי אין בפעולות אלה של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או מי מטעמה המפעיל את האתר בכדי לרמז על חובתה של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ביחס לפרסומים מכל מין וסוג. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ אינה חבה בכל אחריות וחבות בנוגע לתוכן של פרסומים אלה או לגבי כל טעות, הטעיה, הונאה, כינוי גנאי, הכפשה, קללות, פרסום מסחרי, רשלנות, פורנוגרפיה, תועבה, פרטים אישיים או אי דיוקים שיופיעו במידע שיועלה לאתר על ידי גורמים שלישיים. לידיעתך, חל איסור מוחלט להעלות לאתר או לפרסם כל מידע שאינו חוקי, פרסום מסחרי או כל מידע שיכול להיחשב או לעודד התנהגות  פלילית או הפרת חוק כלשהו. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק במקרה ויתפרסם באתר מידע מהסוג המפורט לעיל. 

22. אתר זה עשוי להכיל מידע כללי או מפורט אודות מוצרים המיובאים על ידי החברה מרחבי העולם, אך לא כולם נמכרים במדינת ישראל. כל התייחסות למוצר או שירות לא מעיד כי ניתן לקנותו או לקבלו במדינת ישראל או בכל מדינה אחרת לצורך העניין. המוצרים נתונים תחת פיקוח רגולטורי ובכפוף להוראות כל דין. 

23. מובהר ומוצהר בזאת כי בשום אופן אין להתייחס למפורסם באתר (לרבות כל חומר, טקסט, מידע או תוכן) כאל חומר שיווקי או פרסומת או מכירה או הזמנה לביצוע עסקה, כמשמעותם על פי כל דין. 

ד.    סמכות שיפוט

24. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו, לרבות מדיניות הפרטיות באתר, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמך בתל אביב.

 

ה. המחאת והסבת זכויות וחובות

25. אינך רשאי להסב את זכויותייך ו/או חובותייך על פי תנאי שימוש אלו לאחר. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ תהא רשאית להעביר, להסב או להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

ו. כללי

26. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ רשאית בכל עת לבדוק את התנאי השימוש באתר, ולעדכן אותם בהתאם לצורך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. הנך מחויב בכל העדכונים והאמור בהם, ועליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק מהם התנאים בהם הנך מחויב ככל שתבחר להיכנס לאתר, לעשות בו שימוש ולגלוש בו. 

27. הייתה דה ספיריטס קיורייטור בע"מ סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, דה ספיריטס קיורייטור בע"מ תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה, לרבות דרישת פיצוי עבור כלל ההוצאות המשפטיות שידרשו לה לצורך תביעת הסעדים כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לה על פי דין.

28. הנך מתחייב לשפות ולפצות את דה ספיריטס קיורייטור בע"מ, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למי מהם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש.

29. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

30. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.

31. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לדה ספיריטס קיורייטור בע"מ ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

bottom of page