top of page

מדיניות פרטיות

מידע כללי והקדמה

 

חברת דה ספיריטס קיורייטור בע"מ (להלן: "דה ספיריטס קיורייטור בע"מ"/ "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט, אותו מנהלת ומפעילה דה ספיריטס קיורייטור בע"מ בכתובת - www.thespiritscurator.com  (להלן: "האתר").

1. מדיניות הפרטיות של האתר, היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר המצויים בכתובת : https://www.thespiritscurator.com/terms (להלן: "תנאי השימוש").  

 

2. הודעת פרטיות זו חלה על מידע אישי שדה ספיריטס קיורייטור בע"מ אוספת באמצעות האתר. היא מתארת את האופן שבו דה ספיריטס קיורייטור בע"מ משתמשת במידע שלך ואת זכויות ההגנה על המידע שלך, כולל הזכות להתנגד לחלק מהעיבוד שדה ספיריטס קיורייטור בע"מ מבצעת, או להסרת המידע האישי שלך . המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמשים להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ באתר.

 

3. מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, תבהיר למשתמשים שעושים שימוש באתר (להלן: "המשתמשים") את המקורות שבאמצעותם דה ספיריטס קיורייטור בע"מ אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן דה ספיריטס קיורייטור בע"מ אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שדה ספיריטס קיורייטור בע"מ תעשה במידע וכיצד דה ספיריטס קיורייטור בע"מ שומרת את המידע, ומטפלת בו.

 

4. מסירת המידע לדה ספיריטס קיורייטור בע"מ, בין בעל-פה ובין בכתב, תלויה בהסכמתכם וברצונכם ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע יישמר במאגרי המידע של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 

5. לצורך מימוש המטרות כאמור, ייתכן שדה ספיריטס קיורייטור בע"מ תעביר מידע אודותיכם או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 

6. המידע המנוסח במדיניות הפרטיות כפי שתפורט בהרחבה להלן, מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. 

א.    מטרות איסוף המידע והשימוש בו

7. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ אוספת מידע לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן, ככל שרלוונטי:

7.1. לצורך עמידה בהוראות כל דין;
7.2. לצורך פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;
7.3. לצורך הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ;
7.4. לצורך זיהוי בעת פנייתך לחברה באמצעות האתר ובאמצעים טכנולוגיים אחרים;
7.5. לצורך ביצוע פעולות באמצעות האתר;
7.6. לצורך שיפור איכות השירותים שמספקת דה ספיריטס קיורייטור בע"מ;
7.7. לצורך יצירת קשר;
7.8. לצורך ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;
7.9. לצורך עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
7.10. לצורך התאמת מידע שיוצג בפני המשתמשים;
7.11. לצורך אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
7.12. לצורך מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש.
7.13. לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה מתן תמיכה וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמשים;
7.14. לצורך ניהול פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת (בכפוף להוראות כל דין וככל שיוחלט לכלול באתר או בדיוור ממנו דברי פרסומת בכפוף להוראות כל דין), מידע על מוצרים ושירותים של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ומי מטעמה, הטבות ועוד.
7.15. לצורך התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

ב.    אבטחת מידע והגבלת אחריות

 

8. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ נוקטת באמצעים ראויים וטובים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. על אף האמור, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך המרשתת, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין. 

 

9. בכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות המרשתת, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו, לרבות הסיכון כי למרות אמצעי המדינה שנקטה דה ספיריטס קיורייטור בע"מ יתגלגל המידע לידיים של גורמים לא מורשים.

 

10. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל עילה, תביעה, דרישה, נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם (לרבות מכוח דיני הגנת הפרטיות), בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר ו/או העברת המידע לדה ספיריטס קיורייטור בע"מ או מי מטעמה באמצעות האתר או בכל אמצעי הקשור לאתר. 

 

ג. אתרים אחרים או קישורים לדפים ועמודים אחרים באתר

11. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם בשליטתה של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לנוהלי הפרטיות של אתרי אינטרנט אחרים. 

 

12. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ עשויה (אך כמובן לא חייבת) לפרסם גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, פורומים, או פורטלים המופעלים על ידי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או על ידי חברות אחרות, אשר פועלים לפי מדיניות פרטיות אחרת. אם אתם נכנסים לאתרי אינטרנט אלה דרך האתר, עליכם לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלה כדי שתוכל להבין כיצד הם אוספים את המידע שלך, משתמשים בו ומשתפים בו אחרים.

 

ד. המקורות שבאמצעותם דה ספיריטס קיורייטור בע"מ אוספת מידע אודות המשתמשים

13. איסוף המידע באמצעות שימוש באתר.

 

14. איסוף באמצעות מידע שתמסרו לחברה או שמתקבל אצל דה ספיריטס קיורייטור בע"מ בקשר עם השירותים שמעניקה דה ספיריטס קיורייטור בע"מ.

 

ה. איסוף מידע אודות המשתמשים

15. הנך רשאי לעשות שימוש באתר ללא מסירת כל מידע אישי מזהה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתבקש, בהתאם לשיקול דעתך למסור לנו מידע אודותיך, דה ספיריטס קיורייטור בע"מ תשמור את המידע כאמור בהתאם להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו.

 

16. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ רשאית לעשות שימוש בשירותים של צדדים שלישיים או משתמשים, ותעשה כן ככל שתבחר בשירותים אלו, בכפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן עלייך לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל. 

 

17. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ עושה שימוש בפלטפורמה לבניית אתרים העושה שימוש ב קבצי cookies המאפשרים לה לאסוף מידע לא מזהה בקשר עם המשתמש והשימוש באתר והכל בהתאם למדיניות ה – Cookies המוצגת באתר. מידע נוסף אודות מדיניות פלטפורמת WIX תוכלו מצוא כאן: : https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site.

 

ו. רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

 

18. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

 

19. האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

 

ז. העברת המידע על ידי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או מי מטעמה

20. המידע יכול שיימסר על ידי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או כל מי מטעמה המורשה על ידה לצורך כך, לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.

21. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע, ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

22. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ רשאית להעביר את המידע, או כל חלק ממנו, לצדדים שלישיים, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

22.1. לחברות בת מטעמה או חברת האם שלה או חברות המסונפות אליה ככל שתהיינה חברות כאמור, וכן לנושאי המשרה בחברה;
22.2. נותני שירותים חיצוניים, לדוגמה שירותי תמיכה ואחסון, שירותי הדפסות, שרותי עריכת דין ויועצים מקצועיים שונים, שירותי מערכות טכנולוגיות ומידע (IT), שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן נותני שירותים שונים ונוספים אשר מעניקים שירותים בקשר עם פעילות דה ספיריטס קיורייטור בע"מ;
22.3. רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן צדדים שלישיים להליכים משפטיים והיועצים שלהם, לרבות עורכי דין, רואי החשבון, מנהלי כספים ועוד; 
22.4. אם יתקבל אצל דה ספיריטס קיורייטור בע"מ צו שיפוטי של גורם שיפוטי או מעין שיפוטי המורה לה למסור את המידע, או את פרטי המשתמש, או בהתאם להוראות כל דין;
22.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם, בין המשתמש  או מי מטעמו לבין דה ספיריטס קיורייטור בע"מ או מי מטעמה;
22.6. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה; 
22.7. בכל מקרה בו דה ספיריטס קיורייטור בע"מ תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים או לצד שלישי כלשהו.

23. לידיעתך, ייתכן שדה ספיריטס קיורייטור בע"מ תעביר את המידע או כל חלק ממנו לחברות בת שלה או לחברות בשליטתה או חברות המסונפות אליה (ככל שאלו יהיו קיימות), אשר תהיינה ממוקמות במדינות או בתחומי שיפוט אחרים. לפיכך, יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. לפיכך, ובאמצעות שימוש באתר או על ידי מסירת מידע לחברה, הינך מסכים באופן בלתי חוזר לאיסוף, לשמירה, לעיבוד ולהעברת המידע כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו, וזאת אלא אם תודיע אחרת לדה ספיריטס קיורייטור בע"מ באמצעים שנקבעו במדיניות פרטיות זו.

ח. תקופת שמירת המידע

24. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

ט. מידע אודות אנשים אחרים

25. אם המשתמשים יספקו מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתם וצדדים שלישיים נוספים (להלן: "הצדדים השלישיים הנוספים"), על המשתמשים לעשות אך ורק לאחר שהתמלאו שני התנאים הבאים: 1. המשתמשים עדכנו את הצדדים השלישיים הנוספים אודות תוכן מדיניות זו במלואה, לרבות הסייגים המפורטים בה; 2. רק לאחר שקיבלו הסכמה חוקית של הצדדים השלישיים הנוספים הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי, בהתאם למדיניות זו, ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 

י. סמכות השיפוט

26. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות הגנת פרטיות זו, וכן כל הקשור אליהם, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 

יא. זכות העיון ותיקון המידע

27. הנכם זכאים לעיין במידע שדה ספיריטס קיורייטור בע"מ שומרת אודותייך ולבקש לתקן את המידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם להוראות הדין.

 

28. ככל שברצונכם לעשות כן, אנא צרו עימנו קשר, בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 30 למדיניות הגנת פרטיות זו.

 

יב. יצירת קשר בעניין מידע

29. כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי דה ספיריטס קיורייטור בע"מ ושימוש במידע ניתן להפנות אל הנהלת החברה המשמשת כממונה על מדיניות הפרטיות של החברה, באמצעות כתובת דוא"ל:  contact@thespiritscurator.com או בטלפון 050-9666044.

יג. הסבת והמחאת זכויות

30. שימת ליבכם כי אינכם רשאים או זכאים להסב את זכויותיכם, התחייבויותיכם או חובותיכם על פי מדיניות הגנת פרטיות זו לאחרים.  דה ספיריטס קיורייטור בע"מ תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לצדדים שלישיים. יחד עם זאת, זכויותיכם כמשתמשים לא תפגענה במקרה כאמור.

יד. כללי

31. אתר זה מיועד לבגירים בני 18 ומעלה, ושימוש באתר זה כפוף לאישור והצהרת המשתמש כי הוא בן  18 ומעלה. 

 

32. אתר זה מיועד לתושבי ישראל בלבד ואינו מיועד לשימוש של מי שאינו תושב ישראל.

 

33. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

 

34. דה ספיריטס קיורייטור בע"מ בוחנת את מדיניות הגנת הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת, לרבות שינויים הנדרשים על פי דרישות הדין במדינת ישראל. הנכם נדרשים לבחון את תאריך העדכון האחרון של מדיניות הגנת הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה.

טו. תאריך עדכון אחרון

35. מדיניות פרטיות זו על תנאיה עודכנה לאחרונה ב-1 ביוני, 2021.

bottom of page